POLITYKA PRYWATNOŚCI CYLINDRY.PL§ 1. Wstęp

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego http:// www.cylindry.pl oraz przez Klientów Sklepu internetowego CYLINDRY.PL prowadzonego za pośrednictwem tegoż serwisu i stanowi klauzulę informacyjną w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
 • Każdy Użytkownik Sklepu Internetowego dokonujący zamówienia zapoznaje się z niniejszą Polityką Prywatności i potwierdza to przy składaniu zamówienia.§ 2. Administrator danych osobowych i dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie http:// cylindry.pl oraz Sklepie internetowym CYLINDRY.PL jest Wioletta Śmielkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Jagoda" Handel Hurt i Detal Art. Przemysłowymi Wioletta Śmielkiewicz, ul. Warszawska 39,62-400 Słupca, posiadająca nr NIP: 6671175474, REGON: 310274039, adres poczty elektronicznej: sklepcylindry@op.pl, tel. kom.: +48 882 843 428. W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 • Informujemy że zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer identyfikacyjny czy też na podstawie zespołu informacji dotyczących jej sytuacji społecznej, zdrowotnej, rodzinnej czy rasowej.§ 3. Przetwarzanie danych osobowych i zakres przetwarzanych danych

 • Przetwarzaniem danych osobowych jest każde działanie na danych osobowych w tym ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie ( art. 4 RODO).
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych w sklepie internetowym CYLINDRY.PL oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika/ Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie samych przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Administrator uzyskuje dane osób Klientów/ Użytkowników od osób których dane dotyczą
  1. poprzez formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia produktu
  2. podczas realizacji umowy (zamówienia) podawane przez samego Klienta/Użytkownika
  3. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez samego Użytkownika/Klienta.
 • Wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta/Użytkownika jest dobrowolne, jednakże wskazujemy, iż bez podania danych osobowych obsługa Klienta, zawarcie umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora na stronach Sklepu, a zwłaszcza realizacja zamówienia mogą być niemożliwe.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla wykonania Umowy zawartej z Toba w ramach działalności Sklepu oraz przez czas niezbędny dla ewentualnego dochodzenia roszczeń maksymalnie przez okres 3 lat chyba, że wyrazisz zgodę na przedłużenie ważności konta Klienta. Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który wynosi w dniu wejścia w życie niniejszej Polityki 1 rok.§ 4. Cele przetwarzania danych osobowych

 • Twoje dane będą zbierane od Ciebie i przetwarzane na potrzeby zawieranych umów pomiędzy Tobą, a  Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy CYLINDRY.PL.
 • . Zbieramy także dane na potrzeby Rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta, na potrzeby oświadczeń woli składanych przez Klienta, zmierzających bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, zawierania Umów Sprzedaży oraz na potrzeby kontaktowania się z Tobą, księgowania płatności i wystawiania dokumentów sprzedaży.
 •  Na podstawie oddzielnej zgody udzielonej poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w trakcie zakładania Konta dane przesyłane przez Ciebie przy zakładaniu Konta Klienta (adres poczty elektronicznej) mogą zostać użyte w celach wysyłania informacji typu Newsletter dotyczących usług i produktów oraz innych informacji reklamowych dotyczących działalności Sklepu internetowego CYLINDRY.PL oraz podmiotów współpracujących z Administratorem. Usługa wysyłania informacji typu Newsletter świadczona jest nieodpłatnie. 
 • Usługi dostarczane przez CYLINDRY.PL nie są uzależnione od udzielenia takiego oddzielnego pozwolenia na otrzymywanie Newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości typu Newsletter ze sklepu CYLINDRY.PL lub/oraz informacji pochodzących od partnerów CYLINDRY.PL przechodząc do zakładki Moje Informacje Osobiste w Koncie Klienta i odznaczając odpowiednie pola wyboru, lub przesłać na adres sklepcylindry@op.pl prośbę o wyłączenie w/w usług.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń , jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 2 lit. f RODO). Może także przetwarzać  dane dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa np. związanych z rozliczeniem się z organami skarbowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Nadto możemy prosić Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych  w innym zakresie wtedy przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie  zgody, np. w zakresie przekazywania ich dalej (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przetwarzamy także Twoje  dane w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie statystyk wewnętrznych celem poprawienia jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).§ 5. Ochrona danych osobowych

 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są objęte zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi, technicznymi i organizacyjnymi. Wszystkie dane w systemie informatycznym są kodowane i szyfrowane, a nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymogów ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Administrator wdrożył w politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz odpowiednie zabezpieczenie danych w systemie informatycznym, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Należą do nich m.in.:
  1. Zabezpieczenie wszelkich przesyłanych pomiędzy Twoim komputerem, a serwisem CYLINDRY.PL danych, które zapewnia szyfrowana 256 bitowym kluczem komunikacja, potwierdzona certyfikatem Rapid SSL firmy GeoTrust,
  2.  Budowa systemu informatycznego sklepu internetowego CYLINDRY.PL spełniająca wszelkie standardy ochrony danych osobowych,
  3.  Dostęp do danych wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych.§ 6. Prawa użytkownika

 • W każdej chwili masz możliwość dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania za pomocą indywidualnego panelu Klienta (KONTO KLIENTA).
 • Każda osoba której dane osobowe przetwarzamy ma prawdo do:
 • dostępu do swoich  danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 • usunięcia danych, 
 • ograniczenia przetwarzania danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • przenoszenia danych do innych podmiotów; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa,  że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO;
 • cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub braku podstawy prawnej do przetwarzania danych przez nas (art. 21 RODO). Możesz uczynić to dowolną drogą kontaktu z Administratorem.  
 • Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać dane osobowe w tym zakresie jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w granicach i na podstawie prawa.  Wyjątki te wynikają bezpośrednio  z przepisów RODO.
 • Organem nadzorczym do którego przysługuje skarga na działanie Administratora naruszające przepisu o ochronie danych osobowych  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.§ 7. Dane pobierane i zapisywane automatycznie

 • System informatyczny serwisu i Sklepu internetowego CYLINDRY.PL gromadzi w sposób automatyczny dane zapisywane w logach serwera oraz sklepu internetowego. Dane te w żaden sposób nie są związane z danymi osobowymi i nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Gromadzone automatycznie dane wykorzystywane są w celach statystycznych oraz w celu zabezpieczenia połączenia komputera Klienta ze sklepem.
 • Dane gromadzone w celach statystycznych dotyczą adresów IP Użytkownika, systemu operacyjnego, z którego korzystają użytkownicy sklepu, rodzaju przeglądarki internetowej itp. i są wykorzystywane w celu dostosowania stron sklepu do wymagań użytkowników oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania ze stron CYLINDRY.PL
 • Administrator informuje, że w ramach Sklepu CYLINDRY.PL i serwisu wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies (tj. pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) - małe pliki tekstowe umieszczane w Twoim urządzeniu w celu umożliwienia korzystania ze stron CYLINDRY.PL oraz zabezpieczenia Twojego połączenia ze sklepem. Przy pomocy tych plików sklep rozpoznaje Twoje urządzenie po zalogowaniu, zapamiętuje zawartość Twojego koszyka, zapamiętuje spersonalizowane ustawienia wyświetlania stron sklepu oraz pomaga nam określić jak dostosować sklep do Twoich wymagań poprzez tworzenie statystyk i raportów oglądalności poszczególnych stron.
 • Administrator informuje, że w ramach Sklepu CYLINDR.PL i serwisu wykorzystuje  na swoich stronach pliki cookies (tj. pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) firm trzecich tj. Google Analytics oraz Google AdWords. Google Analytics to narzędzie analityczne Google, wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników z witryną CYLINDRY.PL, sposobów i źródeł odwiedzin witryny oraz określania sposobów w jaki odwiedzający z niej korzystają bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Google AdWords wykorzystuje pliki cookies w celu określenia jakości oraz oceny skuteczności spersonalizowanych reklam wyświetlanych w sieci internetowej użytkownikom, którzy odwiedzili witrynę CYLINDRY.PL w ramach działalności reklamowej prowadzonej przez Administratora z wykorzystaniem sieci AdWords.
 •  W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie w swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o tym jak zablokować pliki cookies znajdziesz na stronie Polityka Cookies oraz w pomocy swojej przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie ze stron CYLINDRY.PL, a w skrajnych przypadkach może je uniemożliwić. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia.
 • W stosunku  do Użytkowników nie będą prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.§ 8. Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 • Odbiorcami Twoich danych osobowych zgromadzonych przez Administratora mogą być podmioty świadczące na  rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowo-płacowe, kancelaria prawna, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, a także podmioty którym obowiązek przekazywania danych osobowych istnieje na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym takie jak  Urząd Skarbowy.
 • Woje dane osobowe mogą być także przekazywane operatorom płatności internetowych w przypadku wyboru określony hyc form zapłaty za zamówienie w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji płatności i zamówienia.
 • Wszelkie dane podane po przejściu do witryny operatora płatności w przypadku skorzystania z zewnętrznego systemu płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego zbiorze danych i w żaden sposób nie są przetwarzane przez prowadzącego Sklep CYLINDRY.PL.
 • Zalecamy po przejściu na inne witryny zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie działania serwisu i Sklepu CYLINDRY.PL
 •   Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 • W serwisie internetowym na jakim prowadzony jest Sklep CYLINDRY. PL   mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.§ 9. Zmiana zasad polityki prywatności

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony danych osobowych , na które może wpłynąć rozwój technologii informacyjnej czy internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, w miejscach gdzie zamieszczono niniejszą informację (Politykę prywatności)§ 10. Kontakt

 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań co do niniejszej polityki prywatności danych osobowych zachęcamy  do kontaktu z Nami. Pytania prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej sklepcylindry@op.pl, odpowiemy też pod naszym numerem telefonu +48 882 843 428.
 •  Jeżeli zechcesz aktualizować lub usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy, a z własnych powodów nie możesz tego zrobić samodzielnie prześlij prośbę na nasz adres poczty elektronicznej sklepcylindry@op.pl
 • W sprawach dotyczących niniejszej polityki prywatności można również korespondować z nami pod adresem:"Jagoda" Handel Hurt i Detal Art. Przemysłowymi Wioletta Śmielkiewicz
ul. Warszawska 39
62-400 Słupca

Loading...