REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CYLINDRY.PL


§ 1 Informacje wstępne.

 • Właścicielem sklepu internetowego działającego w domenie cylindry.pl jest firma: "Jagoda" Handel Hurt i Detal Art.Przemysłowymi Wioletta Śmielkiewicz ul.Warszawska 39,62-400 Słupca, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 667-117-54-74, REGON: 310274039, Nr konta bankowego w Idea Bank 87 1950 0001 2006 3354 5773 0001. Kontakt tel.: +48 882 843 428, adres poczty elektronicznej: sklep@cylindry.pl zwanym w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.
 • Na potrzeby niniejszego regulaminu Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem domeny cylindry.pl w dalszej części regulaminu określany będzie jako Sklep Internetowy.
 • Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  1. za pośrednictwem domeny cylindry.pl;
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – pod adresem: 62–400 Słupca, ul. Warszawska 39;
  3. telefonicznie – pod numerem +49 882 843 428;
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem sklep@cylindry.pl;
 • Kupujący, który zawrze ze Sprzedawcą umowę kupna - sprzedaży, a który zwany jest w dalszej części regulaminu „Klientem”, jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.
 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

§ 2 Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 • Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 • Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez dobrowolne wypełnienie wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym.
 • Klient zobowiązany jest do wprowadzania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Podczas wprowadzania danych do formularza rejestracyjnego Klient podaje między innymi adres poczty elektronicznej oraz ustala własne hasło dostępu do Konta Klienta.
 • Ze względów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać duże i małe znaki, cyfry oraz/lub inne znaki.
 • Klient ma obowiązek chronić hasło i pod żadnym pozorem nie wolno mu udostępniać hasła do swojego Konta osobom trzecim.
 • Hasło przechowywane jest w bazie danych sklepu w formie zaszyfrowanej.
 • W przypadku utraty hasła, Klient może wygenerować nowe hasło dostępu do panelu Konta Klienta, korzystając z opcji przypomnienia hasła zawartej w panelu logowania. Nowe hasło zostanie wysłane na adres E-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 • Z chwilą potwierdzenia rejestracji zawierana jest umowa o prowadzenie Konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług elektonicznych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę jest bezpłatne i nie podlega ograniczeniom czasowym.
 • Korzystanie z Konta Klienta w ramach sklepu internetowego CYLINDRY.PL jest nieodpłatne.
 • W każdej chwili Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez zalogowanie się do swojego panelu Klienta na stronach sklepu CYLINDRY.PL
 • Administrator danych osobowych zapewnia Klientom możliwość trwałego usunięcia jego danych osobowych z bazy danych po przesłaniu drogą poczty elektronicznej na adres sklep@cylindry.pl wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.
 • Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy oraz gdy Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 • Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy poprzez kontakt określony na zasadach w § 1 pkt. 3 regulaminu. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 6 regulaminu.

§ 3 Informacje o towarach.

 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów na podstawie umów zawieranych na odległość.
 • Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4 Warunki realizacji zamówień.

 • Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 • W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy;
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  6. wybrać formę płatności;
  7. kliknąć przycisk "POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE" na stronie "PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA" stanowiące oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:
  1. Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu towaru (przy wyborze tej opcji Sprzedawca odczeka z wysłaniem zamówionego towaru do zaksięgowania przelewu na jego koncie);
  2. Gotówką jednorazowo przy odbiorze towaru;
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy kupna - sprzedaży zamówionego towaru.
 • Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Wraz z przesłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi informację o możliwości, sposobie i terminach wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o możliwości odstąpienia od zawartej umowy stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który jest także możliwy do pobrania wraz z regulaminem na domenie CYLINDRY.PL Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • Poprzez zawarcie umowy kupna - sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności towaru wybranego przez Klienta za pośrednictwem domeny CYLINDRY.PL i do wydania tego towaru Klientowi, a Klient zobowiązuje się do odbioru rzeczy i zapłaty Sprzedawcy uzgodnionej w umowie ceny w jeden z dostępnych sposób płatności na zasadach określonych w § 4 ust. 3 regulaminu.
 • Wysłanie przez Sprzedawcę zakupionych towarów następuje w najszybszym możliwym do realizacji terminie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na adres wskazany w umowie przez Klienta przy płatności gotówką przy odbiorze. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu elektronicznego termin ten liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy, jednakże w każdym przypadku wydanie towaru Klientowi następuje nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 • W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Sposób dostawy wybiera klient w toku składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może także odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 • W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 • Zakup towarów jest potwierdzany paragonem, którego oryginał Klient otrzymuje wraz z przesyłką. Na żądanie Klienta, zgłoszone nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT. Sprzedawca ma prawo wystawić na rzecz Klienta stosowną fakturę VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

§ 5 Odstąpienie od umowy.

 • Klient może odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest możliwe do pobrania wraz z regulaminem na domenie CYLINDRY.PL Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwracane towary należy odesłać na adres wskazany w § 1 ust. 3 regulaminu.
 • Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

§ 6 Reklamacje.

 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był zadowolony z zakupionych towarów. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. Jeśli jednak coś poszło nie tak, Klient może kierować swoje reklamacje na adres wskazany w § 1 ust. 3 regulaminu.
 • Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7 Odpowiedzialność za jakość świadczenia.

 • Na towary będące przedmiotem umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedawcą a Klientem Sprzedawca nie udziela gwarancji.
 • Klient jest uprawniony do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

§ 8 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 9 Dane osobowe.

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. "Jagoda" Handel Hurt i Detal Art.Przemysłowymi Wioletta Śmielkiewicz ul.Warszawska 39,62-400 Słupca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 667-117-54-74, REGON: 310274039.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów kupna - sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 • Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, jednakże Klienta obowiązuje regulamin aktualny na dzień rejestracji i akceptacji regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie Klient ma prawo przysłać pisemny sprzeciw co do zmian w regulaminie w terminie 14 dni od poinformowania Klienta o zmianach. W przypadku braku sprzeciwu Klienta mimo poinformowania go o dokonanych zmianach obowiązuje zmieniony regulamin.
 • Sprzedawca informuje, że Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient jest uprawniony między innymi do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 • W każdej sytuacji, spory wynikłe z realizacji łączącej strony umowy, a nie rozstrzygnięte za pomocą wyżej wymienionych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy na podstawie odpowiednich przepisów.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest przedsiębiorca:
"Jagoda" Handel Hurt i Detal Art.Przemysłowymi Wioletta Śmielkiewicz ul.Warszawska 39,62-400 Słupca, NIP: 667-117-54-74, REGON: 310274039 

e-mail: sklep@cylindry.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: 8882843428

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres:sklep@cylindry.pl

 3. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

"Jagoda" Handel Hurt i Detal Art.Przemysłowymi Wioletta Śmielkiewicz 
ul.Warszawska 39,62-400 Słupca, 
NIP: 667-117-54-74, 
REGON: 310274039

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w calach niezbędnych do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy.

 1. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia
  i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),

 2. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. maksymalnie przez okres 3 lat chyba, że wyrazicie zgodę na przedłużenie ważności konta

Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy wynosi jeden rok.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe i szkoleniowe na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

 4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 1. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,

 2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, aby nasz serwis lepiej spełniał Twoje oczekiwania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie polityki prywatności.