REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CYLINDRY.PL


§ 1 Informacje wstępne.

 • Prowadzącym Sklep Internetowy za pośrednictwem witryny http://cylindy.pl, zwanym w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą  jest Wioletta Śmielkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą   "Jagoda" Handel Hurt i Detal Art. Przemysłowymi Wioletta Śmielkiewicz ul. Warszawska 39,62-400 Słupca, posiadającą nr NIP: 667-117-54-74, REGON: 310274039.
 • Na potrzeby niniejszego regulaminu Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem domeny cylindry.pl w dalszej części regulaminu określany będzie jako Sklep Internetowy lub Sklep.
 • Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  1. za pośrednictwem domeny cylindry.pl;
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – pod adresem: 62–400 Słupca, ul. Warszawska 39;
  3. telefonicznie – pod numerem +49 882 843 428;
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem sklepcylindry@op.pl.
 • Niniejszy Regulamin odnosi się działalności Sprzedawcy w ramach działalności Sklepu Internetowego zarówno w stosunku do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego tj. osób zawierających Umowę ze Sprzedawcą niezwiązaną z ich działalnością gospodarczą lub zawodową jak i innych Klientów. Jeżeli któreś z praw lub obowiązków odnosi się tylko do Konsumentów zostanie to wyraźnie wskazane poprzez użycie określenia Konsument. 
 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 • Sklep Internetowy prowadzony jest w języku polskim
 • Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego  prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu podlegają prawu polskiemu.
 • Ceny podane w Sklepie podane są w złotych polskich. 

§ 2 Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień możliwe jest po Rejestracji Klienta, jak i bez rejestracji w opcji zakupów bez Rejestracji. 
 • Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 • Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez dobrowolne wypełnienie wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym.
 • Klient zobowiązany jest do wprowadzania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Podczas wprowadzania danych do formularza rejestracyjnego Klient podaje między innymi adres poczty elektronicznej oraz ustala własne hasło dostępu do Konta Klienta. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych danych przy Rejestracji. 
 • Ze względów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać duże i małe znaki, cyfry oraz/lub inne znaki.
 • Klient ma obowiązek chronić hasło i pod żadnym pozorem nie wolno mu udostępniać hasła do swojego Konta osobom trzecim.
 • Hasło przechowywane jest w bazie danych sklepu w formie zaszyfrowanej.
 • W przypadku utraty hasła, Klient może wygenerować nowe hasło dostępu do panelu Konta Klienta, korzystając z opcji przypomnienia hasła zawartej w panelu logowania. Nowe hasło zostanie wysłane na adres E-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 • Z chwilą potwierdzenia rejestracji zawierana jest umowa o prowadzenie Konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę jest bezpłatne i nie podlega ograniczeniom czasowym.
 • Korzystanie z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego jest nieodpłatne w zakresie przeglądania jego asortymentu i informacji o Sprzedawcy. Umowy zawierane na odległość w ramach działalności Sklepu są odpłatne. 
 • Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 • Korzystanie ze Sklepu, zwłaszcza przeglądanie jego asortymentu jest możliwe bez Rejestracji 
 • Klient zobowiązany jest do zamieszczania treści na stronach Sklepu zgodnych z prawem i zgodnych z prawdą. Zamieszczanie treści bezprawnych może rodzić odpowiedzialność Klienta.

§ 3 Informacje o towarach.

 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na podstawie umów zawieranych na odległość.
 • Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4 Warunki realizacji zamówień.

 • Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 • W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy;
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  6. wybrać formę płatności;
  7. kliknąć przycisk "POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE" na stronie "PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA" stanowiące oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:
  1. Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu towaru
  2. Gotówką jednorazowo przy odbiorze Towaru w opcji za pobraniem ;
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
 • Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Wraz z przesłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi informację o możliwości, sposobie i terminach wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o możliwości odstąpienia od zawartej umowy stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który jest także możliwy do pobrania wraz z regulaminem na stronie  Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • Poprzez zawarcie umowy sprzedaży na odległość  Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Towaru wybranego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego i do wydania tego Towaru Klientowi, a Klient zobowiązuje się do odbioru rzeczy i zapłaty Sprzedawcy uzgodnionej w umowie ceny w jeden z dostępnych sposób płatności na zasadach określonych w § 4 ust. 3 regulaminu.
 • Wysłanie przez Sprzedawcę zakupionych towarów następuje w najszybszym możliwym do realizacji terminie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na adres wskazany w umowie przez Klienta przy płatności gotówką przy odbiorze. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu elektronicznego termin ten liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy, jednakże w każdym przypadku wydanie towaru Klientowi następuje nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 • W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Sposób dostawy wybiera klient w toku składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może także odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 • W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 • Zakup towarów jest potwierdzany paragonem, którego oryginał Klient otrzymuje wraz z przesyłką. Na żądanie Klienta, zgłoszone nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT. Sprzedawca ma prawo wystawić na rzecz Klienta stosowną fakturę VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

§ 5 Uszkodzenia i braki Towarów w transporcie.

 • Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zalecane jest, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń jeszcze w obecności kuriera.
 • W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braku Produktu w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Produktu lub rozwiązania Umowy i zwrotu płatności.

§ 6 Odstąpienie od umowy.

 • Konsument może odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania Towaru w drodze złożenia Sprzedawcy  jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest możliwe do pobrania na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy. Konsument może, ale nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia dostępnego na stronie internetowej  Sklepu. 
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwracane towary należy odesłać na adres wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy i zwrotu Towaru naliczone wcześniej rabaty ilościowe mogą podlegać proporcjonalnemu do wartości Towaru zwracanego zmniejszeniu, chyba, że zwrot wynika z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy. 
 • Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 • Zasady odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru zawiera sekcja „Zwroty” na stronie internetowej Sklepu.

§ 7 Reklamacje i rękojmia.

 • Na towary będące przedmiotem umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedawcą a Klientem Sprzedawca nie udziela gwarancji. Gwarancja udzielana na poszczególne Towary przez ich producenta jest realizowana  na zasadach gwarancji Producenta  i Klient winien realizować ją wobec producenta. Sprzedawca nie pośredniczy w kontaktach Klienta z Producentem przy realizacji gwarancji., 
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był zadowolony z zakupionych towarów. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. Klient może kierować swoje reklamacje na adres wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 • Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Sprzedawca udziela rękojmi na Towary sprzedane za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 
 • Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on, że Produkt posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może:
 • jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 (1) § 1 k.c.) – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady,
 • jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Klient powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt. 3 Regulaminu. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 • Transport Produktów zwracanych  z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż Towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi, zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Konsument, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 • Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 • Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany Towaru na nowy;
  2. naprawy Towaru;
  3. obniżenia ceny Towaru;
  4. odstąpienia od Umowy – o ile wada ma charakter istotny.
  5. Wybór żądania zależy od Konsumenta z zastrzeżeniem niniejszego paragrafu.
 • Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 • Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady
 • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia
 • Jeżeli spośród sprzedanych Towarów objętych Zamówieniem tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron Umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy, ograniczone jest do Towarów wadliwych
 • Nie stanowi wady Towaru jego niedopasowanie do innych przedmiotów, pojazdów lub części dla jakich uzupełnienia, naprawy, wymiany Klient chce użyć Towaru jeżeli Towar jest zgodny z opisem i specyfikacją techniczną podaną na stronie Internetowej Sklepu lub na stronie Producenta. 

§ 8 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 • Na towary będące przedmiotem umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedawcą a Klientem Sprzedawca nie udziela gwarancji.
 • Klient jest uprawniony do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

§ 8 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 • Sprzedawca informuje, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument jest uprawniony między innymi do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§ 9 Zagrożenia w Internecie.

 • Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Klienta, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania ze Sklepu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 • Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta
 • Sprzedawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 10 Dane osobowe.

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca co oznacza, że przetwarza ich dane osobowe w rozumieniu  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i decyduje o celach tegoż przetwarzania
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym ora prowadzenia promocji. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 • Sprzedawca przestrzega zasad ochrony danych osobowych zgodnie z RODO w szczególności stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne w celu ochrony tych danych, a dane te przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach i zakresach niezbędnych dla świadczenia Usług i zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz w celach wymaganych przez prawo powszechnie obowiązujące
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w tym w celu zawarcia i realizacji Umowy, informowania o statusie Zamówienia oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu rozpatrywania reklamacji oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń przez strony umowy, a ponadto w celu marketingu w tym produktów własnych, oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę albo odbiorców danych, oraz prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę tj. w zakresie zgodnym z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 2 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Sprzedawca zapewnia Klientom, realizację uprawnień wynikających przepisów prawa powszechnie obowiązującego tj. w szczególności RODO w postaci zwłaszcza, prawa do: dostępu do swoich  danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych do innych podmiotów; wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Klient uważa, że  jego dane osobowe przetwarzane są w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO, cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Sprzedawca informuje, że odbiorcami Danych osobowych Klientów lub podmiotami, którym Sprzedawca powierzy przetwarzanie Danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi na rzecz Sprzedawcy, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja Zamówień, spedycja, przewóz., zapewnienie infrastruktury, usługi informatyczne, usług dostarczania wiadomości e-mail, przetwarzanie kart kredytowych, audyt, szkolenia, badania opinii oraz podobne usługi. Nadto dane osobowe mogą być powierzane  w zakresie niezbędnym dla realizacji umów o obsługę księgowo – kadrową Sprzedawcy podmiotom ja prowadzącym.  Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podwykonawcom faktycznie wykonującym fizycznie Produkty i wysyłającym  Produkty do Klienta.
 • Niezależnie od powyższego Sprzedawca może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie organów Państwa, zwłaszcza organów administracji skarbowej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa w granicach kompetencji tychże organów. 
 • Klienci, którzy wyrazili wyraźną zgodę w rozumieniu art. 6 lit. 1 RODO, na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach tzw. newsletter, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie.  
 • . Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link „wypisz” zawarty w dowolnej wiadomości typu newsletter.
 • Szczegółowe zasady i informacje o przetwarzanych danych osobowych zawiera Polityka prywatności  dostępna na stronie internetowej Sklepu, zapoznanie z którą Klient potwierdza za każdym razem przy Złożeniu zamówienia.  

§ 10 Postanowienia końcowe.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest m.in. : zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany warunków technicznych prowadzenia Sklepu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na witrynie internetowej Sklepu poprzez ogłoszenie o zmianie Regulaminu.
 • . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach Regulaminu. 
 • Do realizacji Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, a które nie zostały zrealizowane w całości przed dniem zmiany stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu. 
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Właścicielem praw do Sklepu w tym praw autorskich jest Sprzedawca.
Loading...